تعرفه خدمات پلات

 

تعرفه خدمات پلات رنگی و سیاه و سفید

 

اندازه کاغذ (mm)

رنگی سیاه و سفید

A4)   ۲۱۰ * ۲۹۷)

۱۰۰۰ تومان ۲۵۰ تومان

A3)  ۲۹۷ * ۴۲۰)

۱۵۰۰ تومان ۷۰۰ تومان
A2)   ۴۲۰ * ۵۹۴) ۲۰۰۰ تومان

۱۰۰۰ تومان

A1)  ۵۹۴ * ۸۴۱) ۴۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ تومان

A0)  ۸۴۱ * ۱۱۸۹) ۶۰۰۰ تومان

۳۰۰۰ تومان